VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI

cleany s.r.o.
2018

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („Obchodní podmínky“) společnosti cleany s.r.o., se sídlem Pobřežní 249/46, Praha, PSČ 186 00, IČ: 241 57 546, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183942 („Poskytovatel“) stanovují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi Poskytovatelem a osobou, která si objednala provedení Služby nabízené Poskytovatelem („Zákazník“), a to zejména prostřednictvím Aplikace provozované na Internetových stránkách Poskytovatele („Smlouva“).
  2. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Ujednání odchylná od těchto Obchodních podmínek lze sjednat pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  3. Na základě Smlouvy se Poskytovatel zavazuje pro Zákazníka provést řádně a včas dílo spočívající v převzetí věcí (zejména oděvů, oděvních doplňků či prádla), které si Zákazník přeje vyčistit („Oblečení“), od Zákazníka na sjednaném místě a ve sjednaný čas, následném vyčištění Oblečení a předání vyčištěného Oblečení na sjednaném místě a ve sjednaný čas zpět Zákazníkovi („Služba“) a Zákazník se zavazuje od Poskytovatele vyčištěné Oblečení převzít a zaplatit za provedení Služby Poskytovateli Cenu stanovenou v souladu s hlavou 4. těchto Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout veškerou součinnost nutnou k řádnému a včasnému plnění závazků vyplývající ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
  4. Položkami Oblečení ve smyslu předmětu díla dle Smlouvy mohou být pouze takové druhy oděvů, oděvních doplňků či prádla, jejichž vyčištění Poskytovatel výslovně nabízí na Internetových stránkách a u nichž je v Ceníku uvedena cena za vyčištění. Jakékoli jiné věci, než jsou uvedeny v předchozí větě („Nestandardní položky“), mohou být položkami Oblečení pouze na základě dohody Smluvních stran.
  5. Poskytovatel provozuje Službu pouze na území hlavního města Prahy. Aplikace je kompatibilní zejména s následujícím softwarem: Internet Explorer, Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox a Opera.
  6. Definice pojmů použitých v těchto Obchodních podmínkách a ustanovení upravující výklad těchto Obchodních podmínek jsou obsaženy v hlavě 13. těchto Obchodních podmínek.
 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace Zákazníka provedené na Internetových stránkách má Zákazník přístup do svého uživatelského rozhraní v rámci Aplikace („Uživatelský účet“). Prostřednictvím Uživatelského účtu může Zákazník zejména činit Objednávky Služeb Poskytovatele, komunikovat s Poskytovatelem, případně provádět další úkony, které Aplikace umožňuje. Registrace Zákazníka a zřízení Uživatelského účtu však není podmínkou učinění Objednávky v rámci Aplikace.
  2. Při registraci je Zákazník povinen správně a pravdivě uvést následující údaje:
   • a) zákazník fyzická osoba (spotřebitel):
    • (i) jméno a příjmení;
    • (ii) adresu bydliště;
    • (iii) emailovou adresu;
    • (iv) telefonní číslo;
   • b) zákazník právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba:
    • (i) firmu / název / jméno a příjmení;
    • (ii) adresu sídla;
    • (iii) IČO;
    • (iv) emailovou adresu;
    • (iii) telefonní číslo;
    • (iv) jméno a příjmení kontaktní osoby;

   a zvolit si heslo pro přístup k Uživatelskému účtu, které je povinen v rámci registrace opětovně potvrdit.

  3. Po dokončení registrace obdrží Zákazník na emailovou adresu uvedenou v rámci registrace potvrzení se všemi zadanými údaji. Pro úspěšné přihlášení se k Uživatelskému účtu je Zákazník povinen zadat v příslušném poli Aplikace svou emailovou adresu a heslo, které si zvolil v rámci registrace.
  4. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných pro přístup k jeho Uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit užívání svého Uživatelského účtu třetí osobě.
  5. Poskytovatel je oprávněn zrušit Uživatelský účet Zákazníka, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, že Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
  6. Zákazník bere na vědomí, že jeho Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele či třetích osob.
 3. UZAVÍRÁNÍ A ZMĚNY SMLOUVY
  1. Zákazník může u Poskytovatele učinit Objednávku na provedení Služby zejména tak, že řádně vyplní a odešle objednávkový formulář dostupný prostřednictvím Aplikace. Zákazník je povinen v Objednávce správně a pravdivě uvést veškeré povinně vyžadované údaje, zejména:
   • (i) jméno, příjmení, emailovou adresu a telefonní číslo;
   • (ii) označení druhu a počet položek Oblečení, které si přeje vyčistit;
   • (iii) specifikaci znečištění jednotlivých položek Oblečení vybráním příslušného druhu „skvrny“ z nabídky Aplikace;
   • (iv) datum, čas a adresu místa vyzvednutí Oblečení k vyčištění od Zákazníka s uvedením názvu ulice a čísla popisného, orientačního či evidenčního;
   • (v) datum, čas a adresu místa doručení vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi s uvedením názvu ulice a čísla popisného, orientačního či evidenčního;

   a zvolit některý z nabízených způsobů platby. Je-li Zákazník v rámci Aplikace přihlášen ke svému Uživatelskému účtu, budou údaje podle bodu (i) toho odstavce v Objednávce vyplněny automaticky a Zákazník nemusí tyto údaje vyplňovat. Zákazník má možnost automaticky vyplněné údaje změnit.

  2. Způsob platby „Platba v hotovosti“ je Zákazník oprávněn v Objednávce zvolit pouze tehdy, nepřevyšuje-li celková Cena Služby částku 100.000,- Kč (bez DPH). Přeje-li si Zákazník, aby Poskytovatel určitou položku Oblečení, u které je to jinak obvyklé, po vyčištění nežehlil, je povinen v rámci Objednávky uvést v komentáři pokyn „nežehlit“.
  3. Má-li Zákazník zájem o vyčištění Nestandardní položky, je možné Objednávku učinit prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu Poskytovatele {_'homepage.email.customer'} anebo telefonicky prostřednictvím Zákaznické linky.
  4. Objednávka je závazným návrhem Zákazníka na uzavření Smlouvy (nabídkou) ve smyslu § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku. Návrh provést Službu učiněný Poskytovatelem reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží (včetně Internetových stránek Poskytovatele) není sám o sobě nabídkou, nýbrž se považuje za výzvu k podávání Objednávek. Veškeré fotografie zobrazené na Internetových stránkách Poskytovatele jsou pouze ilustrační a nejsou předlohou či vzorkem stanovujícím jakost či provedení Služby.
  5. Před odesláním Objednávky prostřednictvím Aplikace Poskytovateli má Zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil a volby, které v rámci vytváření Objednávky provedl. Objednávku odešle Zákazník Poskytovateli prostřednictvím Aplikace kliknutím na pole „[Závazně objednat]“. Poskytovatel neprodleně po doručení Objednávky toto doručení Zákazníkovi potvrdí, a to prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce.
  6. Odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s celým obsahem těchto Obchodních podmínek, žádné z jejich ustanovení nepovažuje za překvapivé a výslovně se všemi ustanoveními těchto Obchodních podmínek souhlasí. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy či jejím plněním (např. náklady na internetové připojení či náklady na telefonní hovory) hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  7. Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem je uzavřena okamžikem, kdy Zákazníkovi dojde přijetí (akceptace) Objednávky od Poskytovatele. Mlčení nebo nečinnost Poskytovatele nejsou samy o sobě přijetím (akceptací) Objednávky.
  8. Smlouvu lze uzavřít zejména v českém jazyce a dále v jazycích, jejichž použití umožňuje Aplikace.
  9. Zákazník výslovně souhlasí ve smyslu § 1823 Občanského zákoníku, že Poskytovatel začne s plněním svých povinností vyplývajících ze Smlouvy ve Lhůtě k odstoupení od Smlouvy.
  10. Není-li v těchto Obchodních podmínkách dále stanoveno jinak, lze Smlouvu uzavřenou písemně měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran anebo ústní dohodou Smluvních stran prostřednictvím Zákaznické linky. Písemnou formou se rozumí i výměna emailových či jiných elektronických zpráv (včetně editace Objednávky v rámci Aplikace). Zákazník souhlasí s tím, že telefonické hovory mezi Poskytovatelem a Zákazníkem mohou být za účelem zkvalitnění služeb Poskytovatele nahrávány. Za návrh na změnu Smlouvy ze strany Zákazníka se považuje i editace již potvrzené Objednávky Zákazníkem prostřednictvím Aplikace.
  11. Zákazník je oprávněn učinit vůči Poskytovateli návrh na změnu Smlouvy v otázce (i) druhu či počtu položek Oblečení k vyčištění a/nebo (ii) termínu či místa vyzvednutí Oblečení k vyčištění nejpozději 2 hodiny před sjednaným termínem vyzvednutí Oblečení k vyčištění.
  12. Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění stane pro Poskytovatele obtížnější, zejména v případě zvýšení nákladů Poskytovatele na plnění, má Poskytovatel právo domáhat se vůči Zákazníkovi obnovení jednání o Smlouvě, pokud (i) Poskytovatel změnu nemohl rozumně předpokládat ani vyloučit a (ii) ke změně došlo až po uzavření Smlouvy, anebo se Poskytovateli stala známou až po uzavření Smlouvy. Poskytovatel je v takovém případě oprávněn odložit na přiměřenou dobu plnění. Nedohodnou-li se Smluvní strany v přiměřené době na změně Smlouvy, která obnoví rovnováhu práv a povinností Smluvních stran, je kterákoli ze Smluvních stran oprávněna od Smlouvy odstoupit.
 4. CENA SLUŽBY
  1. Není-li mezi Smluvními stranami písemně dohodnuto jinak, určí se cena Služby („Cena“) dle Ceníku Poskytovatele platného k okamžiku dojití Objednávky Poskytovateli.
  2. Poskytovatel má právo kdykoli vydat nový Ceník se změněným obsahem. Poskytovatel v Ceníku vždy uvede datum počátku platnosti Ceníku a umístí jej a zpřístupní Zákazníkovi na svých Internetových stránkách. Platností nového Ceníku zaniká platnost Ceníku předcházejícího.
  3. V případě, kdy z důvodů spočívajících převážně na straně Zákazníka dojde ke zmaření (i) vyzvednutí Oblečení k vyčištění od Zákazníka anebo (ii) doručení vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi, a to zejména proto, že se Zákazník nedostaví ve sjednaný čas na místo určené dle Smlouvy a nezajistí splnění této své povinnosti prostřednictvím třetí osoby, případně jinak neposkytne Poskytovateli součinnost potřebnou k vyzvednutí Oblečení od Zákazníka nebo k doručení vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi, je Poskytovatel oprávněn Zákazníkovi účtovat jako součást celkové Ceny manipulační poplatek ve výši 150,- Kč („Poplatek za marný výjezd“).
  4. Celková Cena se skládá zejména ze součtu dílčích cen za vyčištění jednotlivých položek Oblečení dle Ceníku a Nákladů na dopravu a Poplatku za marný výjezd, jsou-li v souladu s těmito Obchodními podmínkami účtovány. Přesáhne-li součet dílčích cen za vyčištění jednotlivých položek Oblečení dle Ceníku v jednotlivém případě 990,- Kč (bez DPH), nejsou Náklady na dopravu součástí Ceny a Zákazník není povinen je Poskytovateli hradit. Tím není dotčena případná povinnost Zákazníka zaplatit Poskytovateli Poplatek za marný výjezd. Bude-li Poskytovatel v době uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH, je oprávněn připočítat k Ceně Služby DPH podle aktuálně platné sazby.
  5. Dojde-li v důsledku změny Smlouvy či z jiného důvodu dle těchto Obchodních podmínek k tomu, že Služba bude poskytnuta v jiném rozsahu, než bylo původně ve Smlouvě sjednáno („Změna plnění“), aniž by přitom byla dohodnuta konkrétní změna Ceny, určí se nová Cena na základě Ceníku platného k okamžiku účinnosti Změny plnění. Byla-li v okamžiku účinnosti Změny plnění původně sjednaná Cena Zákazníkem již uhrazena, bude případný Přeplatek či Nedoplatek mezi Smluvními stranami vypořádán v hotovosti při doručení vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi, případně jiným způsobem dle dohody Smluvních stran.
  6. Dohodnou-li se Smluvní strany, že součástí Služby budou činnosti Poskytovatele neuvedené v Ceníku, zejména, že mezi položkami Oblečení budou Nestandardní položky, určí se Cena dohodou Smluvních stran.
  7. Případnou slevu z Ceny poskytnutou Poskytovatelem Zákazníkovi („Sleva“) je Zákazník oprávněn uplatnit tak, že před odesláním Objednávky zadá do příslušného pole Aplikace jedinečný slevový kód, který obdržel od Poskytovatele („Slevový kód“), a klikne na pole „Aktivovat“. Neklikne-li Zákazník po vložení Slevového kódu na pole „Aktivovat“, nebude Sleva v rámci Objednávky započítána. Jakákoliv Sleva, na kterou Zákazníkovi neplyne nárok ze zákona, se Zákazníkovi poskytuje vždy pod podmínkou, že Cena bude Zákazníkem zaplacena řádně a včas. Pokud Zákazník tuto podmínku nesplní, je po něm Poskytovatel oprávněn požadovat dodatečné zaplacení peněžité částky odpovídající poskytnuté Slevě. Jednotlivé Slevy nelze vzájemně kombinovat.
 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli za provedení Služby Cenu určenou v souladu s hlavou 4. těchto Obchodních podmínek, a to jedním v následujících způsobů:
   • a) bezhotovostní platba prostřednictvím Platební brány; nebo
   • b) platba v hotovosti při doručení.
  2. Při bezhotovostní platbě je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli Cenu prostřednictvím platební brány přístupné v rámci Aplikace („Platební brána“), a to nejpozději do okamžiku doručení vyčištěného Oblečení Zákazníkovi („Bezhotovostní platba“). Při Bezhotovostní platbě je zaplaceno v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele. Zákazník bere na vědomí, že Platební brána je provozována třetí osobou, a to společností ThePay.cz, s.r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 102/65, Jihlava, PSČ 586 01, IČ: 281 35 261, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 88388 („Provozovatel platební brány“). Před provedením Bezhotovostní platby je Zákazník povinen se seznámit s podmínkami použití Platební brány vydanými Provozovatelem platební brány a dostupnými na internetové adrese www.thepay.cz.
  3. Při platbě v hotovosti je Zákazník povinen zaplatit Poskytovateli Cenu v hotovosti při doručení vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi, a to k rukám Messengera, od kterého Zákazník vyčištěné Oblečení převzal („Platba v hotovosti“). Platba v hotovosti se považuje za provedenou v okamžiku, kdy Zákazník obdrží potvrzení o přijetí platby. Prostřednictvím Platby v hotovosti nelze uhradit Cenu převyšující částku 100.000,- Kč (bez DPH).
  4. Zvolil-li si Zákazník v Objednávce určitý způsob platby, je oprávněn zaplatit Poskytovateli Cenu i jiným způsobem platby, který Poskytovatel v souladu s těmito Obchodními podmínkami umožňuje.
  5. Dostane-li se Zákazník do prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého dluhu vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn přerušit plnění svých povinností ze všech Smluv uzavřených se Zákazníkem, a to až do skončení prodlení Zákazníka.
  6. Platby provedené Zákazníkem na účet Poskytovatele před provedením Služby ani Oblečení předané Poskytovateli k vyčištění nejsou závdavkem, jehož zřeknutí se by opravňovalo Zákazníka k odstoupení od Smlouvy.
  7. Zákazník není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svoji pohledávku proti pohledávce Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy, z jejího porušení či z provedení Služby na základě neplatné, nebo zrušené Smlouvy.
 6. VYZVEDNUTÍ OBLEČENÍ K VYČIŠTĚNÍ
  1. Zákazník je povinen předat Poskytovateli Oblečení k vyčištění dle Smlouvy v místě a čase sjednaném ve Smlouvě, a to buďto sám, anebo prostřednictvím třetí osoby určené Zákazníkem. Oblečení je vhodné předat Poskytovateli na ramínku. Oblečení je za Poskytovatele oprávněn převzít pověřený Messenger. Zákazník anebo třetí osoba určená Zákazníkem jsou povinni k výzvě Messengera předání Oblečení k vyčištění Messengerovi písemně potvrdit.
  2. Zákazník je povinen z Oblečení před jeho předáním Poskytovateli odstranit části a doplňky, které s ním nejsou pevně spojeny (např. ozdoby, spony, odnímatelné odznaky) a které by mohly při čištění poškodit ostatní věci ve vlastnictví Poskytovatele anebo třetí osoby, a dále vyprázdnit veškeré kapsy a úložné prostory Oblečení. Poskytovatel neodpovídá za poškození, ztrátu či zničení věcí, které Zákazník v rozporu s tímto ustanovením z Oblečení neodstranil.
  3. Poskytovatel je povinen zkontrolovat, zda věci, které převzal od Zákazníka, odpovídají položkám Oblečení dle Smlouvy, až po jejich doručení do provozovny Poskytovatele. V případě zjištěného nesouladu je Poskytovatel povinen zkontaktovat Zákazníka a navrhnout mu takovou změnu Smlouvy, kterou bude tento nesoulad odstraněn. Nedohodnou-li se Smluvní strany na změně Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Poskytovatel od Smlouvy podle přechozí věty, je povinen vyčistit pouze ty převzaté věci, které odpovídají původně sjednaným položkám Oblečení dle Smlouvy.
  4. Dojde-li ke zmaření vyzvednutí Oblečení od Zákazníka, zkontaktuje Poskytovatel Zákazníka a nabídne mu nový termín vyzvednutí. Nedohodnou-li se Smluvní strany na novém termínu vyzvednutí Oblečení k vyčištění, je Poskytovatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 7. ČIŠTĚNÍ
  1. V rámci Služby se Poskytovatel zavazuje provést pro Zákazníka s odbornou péčí a v obvyklé kvalitě údržbu Oblečení spočívající zejména v odstranění skvrn a jiného znečištění čištěním, praním či jiným vhodným způsobem. Je-li to u jednotlivých položek Oblečení obvyklé, je součástí Služby i žehlení. To neplatí, uvede-li Zákazník v Objednávce, že si určitou položku Oblečení přeje nežehlit.
  2. Poskytovatel je povinen vyčistit jednotlivé položky Oblečení v souladu s pokyny Zákazníka a pokyny výrobce Oblečení ohledně materiálového složení a správné údržby, které jsou s Oblečením pevně spojeny v podobě štítků se standardními grafickými Symboly údržby.
  3. Chybí-li na určité položce Oblečení Symboly údržby, nebo položka nemá být dle pokynů výrobce vůbec čištěna, případně je dle posouzení Poskytovatele k čištění jinak nevhodná, zejména je zde riziko poškození položky či jiných věcí v důsledku čištění („Riziková položka“), je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat Zákazníka, upozornit jej na existenci Rizikové položky a vyžádat si od něj pokyn, zda Rizikovou položku přesto čistit, případně jakým způsobem. Poskytovatel je oprávněn stanovit Zákazníkovi k udělení pokynu přiměřenou lhůtu. Poté co Poskytovatel pokyn obdrží, je povinen Zákazníka upozornit na případnou nevhodnost daného pokynu. Trvá-li Zákazník na vyčištění Rizikové položky navzdory upozornění Poskytovatele o nevhodnosti pokynu, je Poskytovatel oprávněn požadovat, aby mu to Zákazník potvrdil písemně (např. emailem). Poskytovatel je oprávněn přiměřeně prodloužit sjednaný termín doručení vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi o dobu, kdy čekal na příslušný pokyn Zákazníka, nejvýše však o dobu odpovídající svou délkou lhůtě stanovené Zákazníkovi k udělení pokynu.
  4. Poskytovatel je oprávněn odmítnout vyčištění určité položky Oblečení v případě, že:
   • a) jde o Rizikovou položku a Zákazník včas neudělil Poskytovateli pokyn ohledně dalšího postupu, ačkoli k tomu byl Poskytovatelem vyzván; nebo
   • b) jde o Rizikovou položku a pokyn Zákazníka ohledně dalšího postupu je dle posouzení Poskytovatele k provedení Služby zjevně nevhodný; nebo
   • d) jde o položku Oblečení vyžadující zvláštní péči či technologický postup čištění, které Poskytovatel nenabízí, anebo by si její čištění vyžádalo mimořádné náklady ze strany Poskytovatele; nebo
   • e) ve vyčištění položky Oblečení Poskytovateli brání mimořádné okolnosti na straně Poskytovatele, které nelze v době uzavírání Smlouvy předvídat a nejsou Poskytovatelem zaviněny (vis maior), zejména pak nedostatek energie či surovin, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek.
  5. Využití práva Poskytovatele podle článku 7.4 těchto Obchodních podmínek se považuje za Změnu plnění a Poskytovatel je o něm povinen Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat. Změna plnění je v takovém případě účinná okamžikem, kdy byl Zákazník o využití práva Poskytovatele odmítnout vyčištění určité položky Oblečení informován.
  6. Zákazník bere na vědomí, že i přes vynaložení odborné péče a použití moderních technologických postupů a zařízení se může stát, že některé skvrny či znečištění nebude možné z Oblečení stoprocentně odstranit. Upozorní-li Poskytovatel na tuto skutečnost Zákazníka písemně před započetím čištění určité položky Oblečení, není neúplné odstranění skvrn či znečištění z této položky vadou Služby.
 8. DORUČENÍ VYČIŠTĚNÉHO OBLEČENÍ ZÁKAZNÍKOVI
  1. Poskytovatel se zavazuje předat vyčištěné Oblečení zpět Zákazníkovi v čase a místě sjednaném ve Smlouvě, a to prostřednictvím k tomu pověřeného Messengera. Zákazník je povinen vyčištěné Oblečení od Messengera v místě a čase dle Smlouvy převzít, a to buďto sám, anebo prostřednictvím třetí osoby určené Zákazníkem. Převzetí vyčištěného Oblečení jsou Zákazník anebo třetí osoba určená Zákazníkem povinni Messengerovi písemně potvrdit.
  2. Okamžikem převzetí Oblečení Zákazníkem se považuje Služba za provedenou. Služba se považuje za provedenou i v případě, že Zákazník neposkytne Poskytovateli součinnost nutnou k převzetí vyčištěného Oblečení.
  3. Před doručením vyčištěného Oblečení Zákazníkovi zabalí Poskytovatel Oblečení do vhodného obalu. Náklady na obaly a náklady balení jsou zahrnuty v Ceně Služby a nejsou Zákazníkovi zvlášť účtovány.
  4. Dojde-li ke zmaření doručení vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi, uschová Poskytovatel Oblečení ve své provozovně na adrese Obvodová 35, Praha 9, PSČ 190 00 („Úschovna“) a kontaktuje Zákazníka za účelem sjednání náhradního termínu doručení. Nedohodnou-li se Smluvní strany na náhradním termínu doručení, případně, dojde-li ke zmaření doručení vyčištěného Oblečení i v náhradním termínu, je Zákazník povinen si bez zbytečného odkladů poté, co k tomu byl Poskytovatelem vyzván, vyzvednout vyčištěné Oblečení z Úschovny. Náklady spojené s vyzvednutím vyčištěného Oblečení z Úschovny nese Zákazník sám.
  5. Nevyzvedne-li si Zákazník Oblečení z Úschovny ani do 2 měsíců ode dne, co k tomu byl Poskytovatelem vyzván, je Poskytovatel povinen stanovit Zákazníkovi přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí Oblečení, ne kratší než 1 měsíc („Dodatečná lhůta“), a písmeně upozornit Zákazníka na možnost svépomocného prodeje Oblečení v případě, že si Zákazník Oblečení nevyzvedne ani v Dodatečné lhůtě. Po marném uplynutí Dodatečné lhůty je Poskytovatel oprávněn nevyzvednuté Oblečení na účet Zákazníka vhodným způsobem prodat. Proti výtěžku z prodeje Oblečení je Poskytovatel oprávněn si započíst své splatné pohledávky vůči Zákazníkovi vyplývající ze Smlouvy včetně nákladů účelně vynaložených na uschování Oblečení.
 9. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Poskytovatel odpovídá Zákazníkovi, že provedená Služba nemá vady. Zjevnou vadu Služby je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl při náležité pozornosti zjistit. Skryté vady Služby je Zákazník povinen Poskytovateli oznámit bez zbytečného odkladu, poté, co ji mohl při náležité pozornosti zjistit, nejpozději však do 2 let ode dne převzetí vyčištěného Oblečení od Poskytovatele.
  2. V případě Odstranitelné vady Služby má Zákazník právo po Poskytovateli požadovat bezplatné odstranění vady (zejména opakovaným vyčištěním příslušné položky Oblečení), anebo přiměřenou slevu z Ceny. V případě Neodstranitelné vady má Zákazník právo požadovat po Poskytovateli přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit. Právo odstoupit od Smlouvy má Zákazník i v případě, že provedená Služba má současně alespoň 3 Odstranitelné vady, anebo se určitou Odstranitelnou vadu Služby nepodařilo Poskytovateli opakovaně odstranit.
  3. Zákazník nemá práva z vadného plnění ohledně vady či poškození, které mělo Oblečení již před předáním Poskytovateli, případně které vznikly až po provedení Služby jinak, než v důsledku porušení povinnosti Poskytovatele. Zákazník dále nemá práva z vadného plnění ohledně vady Služby, která vznikla v důsledku toho, že Zákazník trval na vyčištění Rizikové položky, ačkoli byl na nevhodnost takového postupu Poskytovatelem předem upozorněn v souladu s článkem 7.3 těchto Obchodních podmínek.
 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. V souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy („Lhůta k odstoupení“). Provede-li však Poskytovatel Službu před uplynutím Lhůty k odstoupení, je Zákazník v souladu s § 1837 písm. a) Občanského zákoníku oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze do té doby, než je Služba Poskytovatelem provedena.
  2. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, je v souladu s § 1834 Občanského zákoníku povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část sjednané Ceny za plnění poskytnuté Poskytovatelem do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, je povinen nést náklady spojené s navrácením Oblečení zpět Zákazníkovi.
  3. Zákazník může uplatnit své právo na odstoupení od Smlouvy tak, že Poskytovateli doručí své jednostranné právní jednání, z něhož bude patrná vůle Zákazníka odstoupit od Smlouvy. V odstoupení uvede Zákazník i důvod odstoupení, nejedná-li se o případ, kdy je Zákazník v souladu se zákonem oprávněn odstoupit od Smlouvy i bez uvedení důvodu. Odstupuje-li Zákazník od Smlouvy podle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku, může k odstoupení využít též vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy je možné Poskytovateli doručit zejména v tištěné podobě na adresu sídla Poskytovatele anebo v elektronické podobě na emailovou adresu: {_'homepage.email.customer'}. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy se považuje za zachovalou, pokud Zákazník v jejím průběhu odešle Poskytovateli oznámení, že od Smlouvy odstupuje.
  4. Vedle důvodů uvedených na jiných místech těchto Obchodních podmínek a důvodů vyplývajících ze zákona, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:
   • a) Zákazník trvá na vyčištění určité položky Oblečení, ačkoli byl na nevhodnost takového postupu Poskytovatelem předem upozorněn v souladu s článkem 7.3 těchto Obchodních podmínek; nebo
   • b) v provedení Služby Poskytovateli brání mimořádné okolnosti na straně Poskytovatele, které nelze v době uzavírání Smlouvy předvídat a nejsou Poskytovatelem zaviněny (vis maior), zejména pak nedostatek energie či surovin, stávka, výluka, úřední opatření nebo zpoždění či výpadek subdodávek; nebo
   • c) se Zákazník dostane do úpadku ve smyslu § 3 odst. 1 Insolvenčního zákona;
   • d) je vůči Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení; nebo
   • e) Zákazník vstoupí do likvidace.
  5. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.
  6. Je-li společně s poskytnutím Služby poskytnut Zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Zákazníkem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Zákazníka, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Zákazník je povinen Poskytovateli poskytnutý dárek vrátit. Náklady spojené s vrácením dárku zpět Poskytovateli nese Zákazník.
 11. ŘEŠENÍ SPORŮ
  1. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů vzniklých ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní smírnou cestou.
  2. V souladu s § 14 Zákona o ochraně spotřebitele Poskytovatel Zákazníka - spotřebitele informuje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vzniklých ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní je Česká obchodní inspekce, adresa internetových stránek: www.coi.cz.
 12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zákazník je povinen uvádět své údaje správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele o změně svých údajů sdělených Poskytovateli. Ochrana osobních údajů Zákazníka – fyzické osoby je poskytována Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a Zákonem o ochraně osobních údajů.
  2. I bez souhlasu Zákazníka je Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje týkající se Zákazníka za účelem:
   • i) uzavření Smlouvy a plnění práv a povinností ze Smlouvy;
   • ii) dodržování povinností Poskytovatele vyplývajících z právních předpisů, např. archivačních povinností a povinností vůči orgánům státní správy; a
   • iii) zajištění oprávněných zájmů Poskytovatele jako jsou: rozvoj a vývoj poskytovaných služeb; nahrávání a monitorování hovorů se Zákaznickou linkou; evidence dlužníků; vymáhání pohledávek a vedení soudních sporů; předcházení vzniku škod na majetku Poskytovatele.
  3. Pouze se souhlasem Zákazníka je Poskytovatel, jakožto správce osobních údajů, oprávněn zpracovávat osobní údaje týkající se Zákazníka za účelem:
   • i) zasílání obchodních sdělení a nabídek produktů a služeb Poskytovatele či třetích stran;
   • ii) monitorování chování Zákazníků na Internetových stránkách (nad rámec pouhého získání informací o chování uživatelů navštěvujících Internetové stránky prostřednictvím cookies);
   • iii) profilování Zákazníků;
   • iv) předávání osobních údajů třetím stranám (mimo rozsah, který je nutný k plnění práv a povinností ze Smlouvy).

   Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné a Zákazník je oprávněn jej kdykoli odvolat.

  4. V rozsahu nezbytném pro naplnění účelů uvedených v čl. 12.3 a 12.4 těchto Obchodních podmínek zpracovává Poskytovatel zejména následující kategorie osobních údajů týkajících se Zákazníka:
   • i) identifikační údaje Zákazníka (jméno a příjmení, adresa bydliště, podpis, u Zákazníka - podnikající fyzické osoby adresa sídla a IČO);
   • ii) kontaktní údaje (emailová adresa, telefonní číslo);
   • iii) údaje nutné k plnění Smlouvy (adresa pro vyzvednutí Oblečení k vyčištění, adresa pro doručení vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi);
   • iv) údaje o objednaných službách Poskytovatele (druh a specifikace poskytované služby, objem služeb a jejich cena, informace o platební morálce);
   • v) údaje o aktivitě Zákazníka na internetu (některé druhy tzv. cookies, údaje poskytnuté sítěmi Facebook, LinkedIn a Google).

   Příjemci osobních údajů Zákazníka v rámci provádění Služby jsou zejména příslušní Messengeři dopravující Oblečení dle Smlouvy.

  5. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. V případě osobních údajů uvedených v čl. 12.4 těchto Obchodních podmínek zpravidla nejdéle po dobu 10 let. I po uplynutí této doby je však Poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje v anonymizované podobě. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  6. Zpracováním Osobních údajů může Poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele (např. osobu provozující pro Poskytovatele call centrum). Kromě osoby pověřené zpracováním údajů a osob dopravujících Oblečení nebudou tyto údaje Poskytovatelem bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka předávány třetím osobám. Za písemnou formu bude pro účely tohoto odstavce považována i výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  7. V souvislosti s ochranou osobních údajů má Zákazník zejména právo:
   • i) získat od Poskytovatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a na informace o jejich zpracování v rozsahu stanoveném v čl. 15 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. informace o účelech zpracování; kategoriích dotčených osobních údajů; příjemcích osobních údajů; plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy);
   • ii) požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají Zákazníka, a s přihlédnutím k účelům zpracování požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
   • iii) požadovat, aby Poskytovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje Zákazníka, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (např. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; Zákazník odvolá souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovávány; osobní údaje byly zpracovávány protiprávně);
   • iv) požadovat, aby Poskytovatel omezil zpracování, v kterémkoli z případů uvedených v čl. 18 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů;
   • v) získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Poskytovateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Poskytovatel bránil;
   • vi) kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Poskytovatele či třetí strany, včetně profilování a přímého marketingu.
   • vii) podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 13. DEFINICE A VÝKLAD OBCHODNÍCH PODMÍNEK
  1. Pojmy psané s velkým počátečním písmenem mají v těchto Obchodních podmínkách následující význam:
   • i) „Aplikace“ znamená internetovou aplikaci Poskytovatele provozovanou na Internetových stránkách Poskytovatele;
   • ii) „Bezhotovostní platba“ má význam uvedený v článku 5.2 těchto Obchodních podmínek;
   • iii) „Cena“ má význam uvedený v článku 4.1 těchto Obchodních podmínek;
   • iv) „Ceník“ znamená přehled cen Služeb nabízených Poskytovatelem vydaný Poskytovatelem a umístěný na Internetových stránkách Poskytovatele;
   • v) „Dodatečná lhůta“ má význam uvedený v článku 8.5 těchto Obchodních podmínek;
   • vi) „Internetové stránky“ znamenají Internetové stránky Poskytovatele umístěné na internetové adrese www.cleany.cz;
   • vii) „Insolvenční zákon“ znamená zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
   • viii) „Lhůta k odstoupení“ má význam uvedený v článku 10.1 těchto Obchodních podmínek;
   • ix) „Messenger“ znamená osoba pověřená Poskytovatelem zejména k vyzvedávání Oblečení k vyčištění od Zákazníka, doručování vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi a plnění dalších závazků Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy;
   • x) „Nestandardní položky“ znamenají takové druhy oděvů či oděvních doplňků, jejichž čištění Poskytovatel běžně nenabízí, a které mohou být předmětem díla (Oblečením) dle Smlouvy pouze po předchozí dohodě Smluvních stran;
   • xi) „Náklady na dopravu“ znamená poplatek zahrnující náklady Poskytovatele na dopravu Messengera na místo vyzvednutí Oblečení k vyčištění a na doručení vyčištěného Oblečení zpět Zákazníkovi, uvedený v Ceníku;
   • xii) „Nedoplatek“ znamená záporný rozdíl mezi Cenou již uhrazenou Zákazníkem a nově stanovenou Cenou v důsledku Změny plnění;
   • xiii) „Neodstranitelná vada“ znamená takovou vadu Služby, která není Odstranitelnou vadou;
   • xiv) „Objednávka“ představuje závazný návrh na uzavření Smlouvy (nabídku) ve smyslu § 1731 a § 1732 odst. 1 Občanského zákoníku, učiněný Zákazníkem vůči Poskytovateli;
   • xv) „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
   • xvi) „Obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);
   • xvii) „Obchodní podmínky“ znamenají tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti cleany s.r.o.;
   • xviii) „Oblečení“ je předmětem díla dle Smlouvy a znamená věci (zejména oděvy a oděvní doplňky), jejichž vyčištění si Zákazník na základě Smlouvy od Poskytovatele objednal;
   • xix) „Odstranitelná vada“ znamená takovou vadu Služby, kterou lze dle posouzení Poskytovatele odstranit za pomoci zařízení a technologických postupů používaných Poskytovatelem;
   • xx) „Platební brána“ má význam uvedený v článku 5.2 těchto Obchodních podmínek;
   • xxi) „Platba v hotovosti“ má význam uvedený v článku 5.3 těchto Obchodních podmínek;
   • xxii) „Poplatek za marný výjezd“ má význam uvedený v článku 4.3 těchto Obchodních podmínek;
   • xxiii) „Poskytovatel“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
   • xxiv) „Provozovatel platební brány“ má význam uvedený v článku 5.2 těchto Obchodních podmínek;
   • xxv) „Přeplatek“ znamená kladný rozdíl mezi Cenou již uhrazenou Zákazníkem a nově stanovenou Cenou v důsledku Změny plnění;
   • xxvi) „Riziková položka“ má význam uvedený v článku 7.3 těchto Obchodních podmínek;
   • xxvii) „Sleva“ má význam uvedený v článku 4.7 těchto Obchodních podmínek;
   • xxviii) „Slevový kód“ má význam uvedený v článku 4.7 těchto Obchodních podmínek;
   • xxix) „Služba“ má význam uvedený v článku 1.3 těchto Obchodních podmínek;
   • xxx) „Smlouva“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
   • xxxi) „Smluvní strany“ znamená Poskytovatel a/nebo Zákazník;
   • xxxii) „Symboly údržby“ znamenají v textilním průmyslu standardně používané grafické symboly znázorňující pokyny výrobce textilu ohledně jeho správné údržby. Význam jednotlivých Symbolů údržby je vysvětlen na Internetových stránkách Poskytovatele;
   • xxxiii) „Uživatelský účet“ má význam uvedený v článku 2.1 těchto Obchodních podmínek;
   • xxxiv) „Úschovna“ má význam uvedený v článku 8.4 těchto Obchodních podmínek;
   • xxxv) „Zákazník“ má význam uvedený v článku 1.1 těchto Obchodních podmínek;
   • xxxvi) „Zákaznická linka“ znamená zvláštní telefonní linku určenou Poskytovatelem ke komunikaci ze Zákazníkem, jejíž číslo je uvedeno na Internetových stránkách Poskytovatele;
   • xxxvii) „Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
   • xxxviii) „Zákon o ochraně osobních údajů“ znamená zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
   • xxxix) „Změna plnění“ má význam uvedený v článku 4.5 těchto Obchodních podmínek.
  2. Výklad těchto Obchodních podmínek se řídí následujícími pravidly:
   • i) Odkazy na „články“ se vykládají jako odkazy na příslušné články těchto Obchodních podmínek.
   • ii) Odkazy na „právní předpis“ nebo „příslušný právní předpis“ se vykládají jako odkazy na zákony, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev či jiné obecně závazné normativní právní akty.
   • iii) Odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny.
   • iv) Pojmy „zahrnovat“ nebo „včetně“ v těchto Obchodních podmínkách znamenají „zejména, nikoli však výhradně“ (bez ohledu na to, zda je tato formulace výslovně uvedena či nikoli) a nelze je vykládat tak, že omezují možnosti výlučně na položky, jež jsou ve výčtu uvedeny.
   • v) Pojmy definované v těchto Obchodních podmínkách v množném čísle mají stejný význam i v čísle jednotném a naopak.
   • vi) Nadpisy jsou v těchto Obchodních podmínkách použity pouze pro přehlednost a lepší orientaci a nemají vliv na výklad těchto Obchodních podmínek.
 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že jejich vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Není-li v těchto Obchodních podmínkách výslovně stanoveno jinak, nebo si tak Smluvní strany písemně neujednají, nepovažuje se žádný závazek Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy za fixní závazek ve smyslu § 1980 odst. 1 Občanského zákoníku. Za písemnou formu nebude pro účely tohoto odstavce považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
  3. Je-li některé ustanovení Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek) neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení Smlouvy.
  4. Zákazník přebírá podle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
  5. Poskytovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  6. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele. Kontaktní údaje Poskytovatele jsou uvedeny na Internetových stránkách Poskytovatele.
  8. Přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, který je dostupný též na Internetových stránkách Poskytovatele.
  9. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. září 2018.

Příloha č. 1 – Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete Poskytovateli v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy)

Odstoupení od smlouvy ke stažení

Rozvážíme i k vám?
Ověřte si adresu

Vaši adresu potřebujeme vědět už teď, abychom vám mohli zobrazit pouze nabídku týkající se vaší lokality.

Na této adrese čistíme

Pokračovat na další sortiment

Ve Vaší lokalitě bohužel nečistíme žádné produkty z této kategorie

Zadat jinou adresu

Je nám líto, ale nejčastěji čištěné na této adrese nečistíme, ale jiný sortiment ano

Pokračovat na dostupný sortiment